Enter at least 3 characters
HOME > Nordisk bærekraftsrapport

Forord

Da vi høsten 2019 tok avgjørelsen om vår bærekraftsplan for 2019–2022, mente vi at vi hadde satt ett høyt mål. Som en drivkraft for gjennomføringen delte vi inn samtlige medarbeidere i bærekraftsgrupper (som vi kaller «sustainability pathways»). Jeg tror det var først da jeg innså hvor mye som måtte gjøres for et selskap som vårt, som virkelig vil ta arbeidet med bærekraft på alvor. Vi er ydmyk ovenfor utfordringene det innebærer å virkelig bli bærekraftig, men samtidig føler vi en sterk besluttsomhet. #Actionoverwords, som vi sier i Chiesi.

 

Chiesi Nordic har oppnådd mye i 2020, men vi har også mye igjen. Jeg håper erfaringene vi redegjør for i denne rapporten også kan inspirere andre, og jeg ser frem til videre dialog med andre selskaper!

 

Olav Fromm, VD
Chiesi Nordic

 

olaf

Hva er viktig for oss?

I noen land finnes det en selskapsform som heter Benefit Corporation. Den er til for selskaper som vil ha to formål: ha fortjeneste OG bidra til samfunnets beste. Chiesi har denne selskapsformen i de landene der den finnes. I dag finnes den ikke i de nordiske landene.

 

Som det fremgår av sammendraget av vårt moderselskap Chiesi Groups bærekraftsrapport, er bærekraft noe vi vil skal prege hele vår virksomhet. Agenda for 2030 har gitt oss og verden et felles mål, og sammen med dets 17 mål og 169 delmål, klimamålene fra Paris og bransjespesifikke avtaler, har vi utarbeidet vår egen plan for veien videre. 

 

I forbindelse med at Chiesi Nordic utarbeidet bærekraftsplanen høsten 2019, vurderte vi også hva, basert på den omfattende analysen som er gjort av vårt moderselskap, som er mest vesentlig for oss i Norden. Vi har holdt analysen levende gjennom samtaler i ledergruppen og med hele personalstyrken vår. Vi har også kartlagt interessentene våre og startet et arbeid for å få strukturerte tilbakemeldinger på bærekraftsarbeidet vårt.

 

Vi innser at store deler av fotavtrykket vi legger igjen, oppstår i forbindelse med forskning og produksjon av våre legemidler. Vi har som mål at virksomheten vår skal bidra til en bedre verden for mennesker og planeten.

 

     

Planeten – Miljø og klima

 

Klima. Virksomheten vår forårsaker utslipp av drivhusgasser. Disse vil vi redusere kraftig for å være karbonnøytrale innen 2030 med de utslippene vi selv kan kontrollere.

Pasienter – Sosial bærekraft og menneskerettigheter

 

Vi vil at legemidlene våre skal forbedre menneskers liv, og vi vil at de som har behov for legemidlene våre skal få tilgang til dem. I dag får ikke alle som trenger legemidler tilgang til dem, og dette handler om ulikhet.

Partnerskap – vårt økosystem

 

Selv om vår direkte påvirkning ofte er begrenset, så har vi mulighet til å påvirke aktører som inngår i vårt «økosystem»: leverandører, bransjekolleger, kunder og andre. Samlet har vi et betydelig fotavtrykk, som vi må gjøre noe med. Dette avtrykket er ikke begrenset til klimaet, selv om vi på kort sikt forsøker å ha ekstra fokus på mål 13 i FNs mål for bærekraftig utvikling, «climate action».

Personale – en arbeidsplass der vi trives og opptrer riktig

 

Våre medarbeideres helse og velvære er en forutsetning for at vi skal nå de andre målene våre. Vi vil være en god arbeidsgiver der medarbeiderne også føler at de er en del av noe større. Vi mener at mangfold, likestilling, forskjeller og inkludering er både et middel og et mål. Vi forebygger korrupsjon og andre uregelmessigheter, inkludert uetisk atferd.

 

Når vi analyserer risikoer, forsøker vi å ta hensyn til bærekraft. Dels fordi f.eks. et endret klima innebærer nye utfordringer for oss, men også fordi våre bærekraftsmål er virksomhetsmål, i likhet med våre salgsmål. Hvis vi ikke når målene vi har satt for bærekraftsarbeidet vårt, klarer vi heller ikke oppdraget vårt. Når det gjelder risikoer tar vi i første rekke utgangspunkt i analysen som gjøres av Chiesi Nordic. Nedenfor følger også noen eksempler på ting vi spesielt har gjort når det gjelder risikoer i vårt nordiske marked.

 

Miljø og klima

 

I Chiesi Nordics bærekraftsplan har vi satt oss to mål som utelukkende gjelder miljø og klima. 

 1. Redusere CO2-utslippene med 40 % per person mellom 2019 og 2022
 2. Ha en mer sirkulær holdning til forbruket vårt

 

Resultat 2020: Vi har kun målt CO2

fra drivstoff i bilene vi bruker samt fra flyreiser. Ettersom antall ansatte har økt, er utslippene per person redusert, selv om det ennå ikke er med så mye. I 2020 besluttet vi en ny bilpolicy med mål om at nesten hele bilparken skal bestå av elbiler innen utgangen av 2024. I løpet av første halvår i 2021 begynner vi å se endringene med den nye policyen: av 15 leverte biler var 11 elbiler, 3 hybrider og 1 miljødiesel. Her er en oversikt over utslippene våre 2020:

 

     

Fly (kg CO2-ekvivalent)

 

227 100 kg CO2e ekvivalenter

Hotellnetter (kg CO2-ekvivalenter)

 

25 000 CO2-ekvivalenter

Biler i Norden

 

161 000 kg CO2

 

I 2020 har vi dessuten forsøkt å danne oss et bilde av avtrykkene som følger av mat vi spiser i forbindelse med f.eks. salgsmøter, indirekte utslipp som følger av datamaskiner vi kjøper, transport av medisiner og medisintekniske produkter vi selger m.m. Disse utslippene må også reduseres. 

 

Risikoene vi ser knyttet til miljø og klima handler blant annet om hvordan batterier til elbilene vi leaser produseres, utbyggingen av ladeinfrastruktur og det å finne løsninger på f.eks. transport som medfører et redusert utslipp, samtidig som pasientenes tilgang til medisiner ikke må påvirkes.

 

Konkrete resultater for miljø og klima:

 1. Vi har hatt workshops om bærekraftig anskaffelse og har innført en policy for bærekraftige innkjøp.
 2. Vi har begynt å utføre livssyklusanalyser, og som følge av dette har vi også begynt å overveie muligheter for leasing
 3. tørre utstrekning samt se hvordan vi kan forlenge levetiden til en del av varene vi kjøper inn.
 4. Vi har også startet en analyse av hvordan inhalatorene vi produserer kan håndteres for å redusere utslipp av drivhusgasser samt gjenvinne plast og metall.Vi har innført kildesortering på kontoret.

 

Den sosiale dimensjonen av bærekraft: et spørsmål om rettigheter

For oss er det viktig å bidra til en positiv samfunnsutvikling der menneskerettigheter respekteres. Som selskap redegjør vi mer inngående for arbeidet med menneskerettigheter og FNs Global Compact i den konsernovergripende bærekraftsrapporten, men på ulike måter er menneskerettigheter også en del av arbeidet vårt i Norden. Dels gjelder det i gjennomføringen av Code of Interdependence, og dels er de prinsippene som ofte forbindes med et rettighetsperspektiv viktige for oss: inkludering, ikke-diskriminering, ansvarlighet og åpenhet. Denne rapporten er et eksempel på det sistnevnte, og et annet eksempel er arbeidet vårt med Sustainability pathways der alle ansatte deltar. 

 

Konkrete resultater for den sosiale dimensjon:

I 2020 startet og gjennomførte vi seks såkalte «shared value projects». Ytterligere to er fortsatt under gjennomføring (nye prosjekter er allerede påbegynt for 2021). Prosjektene har bl.a. handlet om opplæring i inhalasjonsteknikker for sykepleiere i Finland, legerådgivning om covid-19 til astmapasienter i Sverige, en film i sosiale medier om hvordan det er å leve med sykdommen nefropatisk cystinose samt et prosjekt som øker kunnskapen om behandling ved astma og KOLS blant nyankomne i Norge. Ifølge pasientorganisasjonene som har deltatt, har prosjektene vært vellykkede og populære. For Chiesi Nordics del har vi blant annet lært mer om pasientorganisasjonene som støtter pasienter som bruker legemidlene våre, men også om hvilke utfordringer pasientene og deres pårørende opplever. 

I 2020 ble det satt av en halv arbeidsdag per medarbeider til frivillig arbeid. Vi gjennomførte også et internt prosjekt, der vi kartla hvordan vi kan effektivisere og få større gjennomslag for det frivillige arbeidet vårt. I forbindelse med dette prosjektet besluttet vi også at alle i selskapet forventes å sette av åtte arbeidstimer/år til frivillig arbeid.

Vi donerte til bl.a. Røde Kors, Redd Barna og Vi-skogen. Disse donasjonene var på til sammen 2,1 millioner svenske kroner.

Code of Interdependence: Vi mener at alle er gjensidig avhengige av hverandre. Derfor fører vi samtaler med alle de store leverandørene våre, og har informert de fleste av leverandørene og partnerne våre om hvordan vi ser på bærekraft og hva vi forventer oss av oss selv og av dem vi samarbeider med. I forbindelse med en slik samtale sa én av våre leverandører:

 

“I really like working with you at Chiesi because working with you is pushing me to learn more so that I can offer other customers more sustainable solutions.”  

 

Vårt personale og våre verdier

Ambisjonen vår er å være en arbeidsplass der medarbeiderne trives og har gode forutsetninger for å levere resultatene vi har satt oss. Mangfold er et middel for oss til å levere, og vi etterstreber å behandle alle medarbeidere på samme måte uansett bakgrunn.

Vi er et selskap i vekst. Slik så personalsammensetningen vår ut i 2020 (2019 i parentes):

 

  Totalt Hvorav ledere     4 (2)

Kvinner

48 (39)

13 (13)

 

30–50 år

40 (33)

Menn

32 (22)

7 (5)

 

>50 år

36 (26)

 

Resultatet fra undersøkelsen «Great Place to Work» (gjennomført i 2019, men ble rapportert i 2020)

Svarfrekvens: 100 %

Medarbeidertilfredshet: 96 %

«Trust index»: 88 %

 

nordic

 

Samtlige tall er betydelig høyere enn for bransjen og andre undersøkte nordiske selskaper. 

 

Konkrete resultater for personale og verdier

 1. I 2020 dannet vi 11 «Sustainability pathways for å involvere alt personale i gjennomføringen av bærekraftsplanen. Deltakelse i gruppene ble også lagt inn som forventede resultater for oppfølging i forbindelse med medarbeidersamtaler (og bonus). Arbeidet ble vurdert som lærerikt og engasjerende, og resulterte bl.a. i økt kunnskap og engasjement, flere oppdaterte retningslinjer, nye rutiner og flere nye samarbeid.
 2. Anti-korrupsjonstiltak: Det ble utført en risikoanalyse, og det ble utarbeidet informasjonsmateriale om korrupsjon og andre uregelmessigheter (inkludert seksuell trakassering). Videre ble det gjennomført en mulighet for innspill for alle medarbeidere, samt at vi besluttet å fordype arbeidet med anti-korrupsjon i 2021.
 3. Det ble startet introduksjonsprogrammer innen etiske verdier og mangfold for nyansatte for å opprettholde og forbedre arbeidsplassen.

   

   

237-2021-MARK