Enter at least 3 characters
respiratorio_areaterapeutica_hp.jpg
HOME > BEHANDLINGSOMRÅDER > Respirasjon
print.png
email.png

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Tillat behandling av personopplysninger.
Respirasjon

 

Chiesi_omastmaNO01

 

 Astma og KOLS er de vanligste luftveissykdommene

 

Chiesi Farmaceutici er dypt engasjert i behandlingen av luftveissykdommer, slik som astma og KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom), og i å forbedre livskvaliteten for mennesker som er rammet av disse sykdommene. Astma og KOLS kjennetegnes ved redusert luftstrøm gjennom luftveiene, selv om de skyldes ulike patofysiologiske prosesser.

Ifølge de nyeste tallene fra Verdens helseorganisasjon (WHO) er det 235 millioner mennesker på verdensbasis – hovedsaklig barn – som lider av astma, mens 64 millioner har KOLS (WHO-tall fra 2004), og WHO forutser at KOLS vil være den tredje viktigste dødsårsaken innen 2030. Hvis det ikke blir iverksatt tiltak for å redusere risikofaktorene for sykdommen, dvs. tobakksrøyk, er det beregnet at KOLS-relaterte dødsfall vil stige med 30 % over de neste 10 årene1.

Hos Chiesi Farmaceutici bestreber vi oss hele tiden på å forbedre pasientenes helse. Det gjør vi ved å forske og utvikle nye behandlingsløsninger basert på den innovative formuleringsteknologien Modulite®, som gjør det mulig å utvikle inhalatorspray (inhalator med oppmålte doser) som avgir ekstra fine partikler. Chiesi Farmaceutici har patentert og markedsført en tørrpulverbasert inhalasjonsanordning (pulverinhalator), som også er i stand til å avgi ekstra fine partikler.

 

LITT OM ASTMA

Astma er en kronisk betennelsestilstand som kjennetegnes ved tilbakevendende åndedrettssymptomer som kortpustet, hoste og pipende åndedrett, samt trykk over brystet. Under normale omstendigheter kan luften bevege seg fritt i lungene våre via et komplekst ledningssystem, som også kalles luftveiene. Under spesifikke omstendigheter, og når pasientens astma ikke er under kontroll, blir luftveiene mer utsatt for betennelse, og dette utløser et astmaanfall. Det fører til en rekke forandringer, blant annet sammentrekning av bronkiene, fortykkelse av de indre slimhinnene og blokkering av de små luftveiene, slik at det blir vanskeligere å trekke pusten. Disse kliniske tegnene er likevel stort sett reversible, men varierer veldig over tid eller mellom pasienter. Generelt sett forverres den astmatiske tilstanden om natten eller tidlig om morgenen. Det er ikke mulig å kurere astma, men sykdommen kan holdes under kontroll slik at pasienten kan bevare en noenlunde normal livskvalitet. Men hva er årsakene til astma? Når en person som er disponert for astma, kommer i kontakt med irritative stoffer, utløser det et astmaanfall. Predisponerende faktorer omfatter primært genetikk (hvilket forklarer at det er høyere forekomst hos personer som har familiemedlemmer med astma), allergi, kjønn (kvinner), overvekt og etnisk opphav. Samtidig kan innånding av store mengder allergener, forurensende stoffer på arbeidsplassen, tobakksrøyk og miljøforurensning samt luftveisinfeksjoner utløse et astmaanfall. Astma forekommer hyppigst hos barn og unge, men i de senere år er diagnosen blitt stadig mer utbredt hos voksne og eldre.2

 

LITT OM KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYKDOM (KOLS)

KOLS er en luftveissykdom som kjennetegnes ved en vedvarende obstruksjon av bronkiene (irreversibel) som er forbundet med en økt kronisk, inflammatorisk respons i luftveiene overfor skadelige partikler eller gass. De klassiske symptomene i forbindelse med KOLS er dyspné, kronisk hoste og kronisk slimdannelse. I noen tilfeller oppstår det en akutt forverring av ovennevnte symptomer, som fører til KOLS-eksaserbasjon. Obstruksjonen av bronkiene hos KOLS-pasienter kan skyldes to mekanismer: På den ene siden kan det oppstå en betennelsestilstand i de små luftveiene som er ledsaget av en fortykkelse av veggene i luftveiene, slik at luftstrømningen møter økt motstand.  På den annen side kan det oppstå en progressiv nedbrytning av cellevevet i lungene (emfysem), slik at lungene mister sin elastisitet. Det er viktig å understreke at begge disse mekanismene kan være til stede samtidig og føre til omfattende nedsatt luftstrømning hele veien gjennom lungene. Men hva er risikofaktorene for KOLS? For det første er det noen genetiske risikofaktorer som kan gjøre visse personer mer utsatt for å utvikle sykdommen. Den største risikofaktoren er tobakksrøyk, i tillegg til eksponering for forurensende stoffer i hjemmet (i forbindelse med matlaging eller fyring med biobrensel) eller miljøforurensning. Sekundære faktorer er alder, kjønn, sosioøkonomisk status, luftveisinfeksjoner, astma eller kronisk bronkitt. Generelt sett har KOLS-pasienter større risiko for å utvikle kardiovaskulære sykdommer, benskjørhet, diabetes, lungekreft og bronkiektasier (utposninger på bronkiene), som igjen øker risikoen for sykehusinnleggelse og/eller død. I motsetning til astma er KOLS en sykdom som inntrer senere i livet og er mer vanlig hos voksne (eksisterer ikke hos unge pasienter), fordi den utvikles langsomt og gradvis i takt med eksponering for risikofaktorene.3

 

Referanser:

  1. who.int/en
  2. ginasthma.org
  3. goldcopd.com